တ႐ုတ္ျပည္သူ႕နိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပ

(GMT+08:00)2022-08-25 16:55:52  

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕နိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး၏ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးကို ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့ရာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးတို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားမႈ ဦးစားေပးေရးမူဝါဒ ေဖၚေဆာင္ေရးကို ဝိုင္းဝန္းၿပီး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ နိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႕နိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဝမ္းယန္က အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရမည္ဟု တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။