ေမာ္တာက်ည္ဆန္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ား တိုက္ပြဲ ဝင္ၾက

(GMT+08:00)2022-08-25 18:21:59  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက ရွင္းက်န္း စစ္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ေမာ္တာက်ည္ဆန္ အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ႔က်င္႔မႈျပဳလုပ္ျပီး၊ ယခင္ကႏွင့္မတူဘဲ၊ ယခုအႀကိမ္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေလ႔က်င္႔မႈပါဝင္ၾကသူမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပစ္ခတ္မႈတစ္ရပ္လံုးကို ေမာ္တာက်ည္ဆန္ တပ္ဖဲြ႔ငယ္မွ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔သည္ တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ ခဲ့ၾကသည္။