ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တ႐ုတ္-ေတာင္ကိုရီးယား သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိျခင္း ႏွစ္၃၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတYoon Seok-Youlႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-08-25 18:23:55  

ဩဂုတ္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိျခင္း ႏွစ္၃၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Yoon Seok-Youlႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္-ေတာင္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိသည့္ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ တ႐ုတ္-ေတာင္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးသည္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿပီး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့သလုိ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပပါသည္။

Yoon Seok-Youlက ၁၉၉၂ခုႏွစ္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိကတည္းက ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခိုင္မာေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အဆ၅၀နီးပါး တိုးျမင့္လာခဲ့ၿပီး ႂကြယ္ဝမ်ားျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံရွိ အလႊာေပါင္းစုံ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။