အနာဂတ္တြင္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ၌ မုိးေခါင္ေရရွားမႈ မ်ားျပားမည္ဟု တရုတ္ သိပံၸပညာရွင္မ်ား သတိေပး ေဖၚျပ

(GMT+08:00)2022-08-25 18:07:39  

၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္မွ ၂၀၅၀ ျပည္႔နွစ္ အထိ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ မုိးေခါင္ေရရွားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈနွုန္းမွာ ဆက္တုိက္ တုိးမ်ားသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ နုိင္ငံမ်ားသည္ ေရအရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တရုတ္ သိပံၸပညာရွင္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

ခ်င္းဟြာတကၠသုိလ္ ဆည္ေျမာင္းနွင္႔ တာတမံဌာန ဒုပါေမာကၡ လြန္တီနွင္႔ ၄င္း၏ သုေတသန အဖဲြ႔တုိ႔သည္ မၾကာမီက “ေရသိပံၸပညာ တုိးတက္မႈ" ဂ်ာနယ္တြင္ “ေျပာင္းလဲသည္႔ ပတ္ဝန္းက်င္၌ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသ၌ မုိးေခါင္ေရရွားမႈ အလားအလာ" ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည္႔ စာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ေလ႔လာခ်က္အရ အထက္ေဖၚျပပါ အခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္း လာအုိနွင္႔ ထုိင္းနုိင္ငံတုိ႔၏ မုိးေခါင္ေရရွားမႈ ျဖစ္ပြားသည္႔ အၾကိမ္နွုန္းနွင္႔ ျပင္းထန္နွုန္းသည္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသရွိ အျခားနုိင္ငံမ်ားထက္ ပုိျမင္႔မားမည္ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။