နန္နင္းျမိဳ႔က အိပ္မက္ေနာက္ လုိက္ေနသူ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီးေဒါက္တာ

(GMT+08:00)2022-08-25 18:22:45  

ေဖရွစ္ေဆြ႔ယြင္သည္ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂ ခုနွစ္က သူမသည္ ပညာသင္ရန္ ကြမ္ရွီးသို႔ တစ္ေယာက္တည္း ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ကြမ္ရွီးတုိင္းရင္းသားတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ႏွင့္မဟာဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုနွစ္က ေဖရွစ္ေဆြ႔ယြင္သည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအနီးတြင္ ဗီယက္နမ္ ၾကက္သားေခါက္ဆြဲဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင္႔ျပီး၊ ကုိယ့္သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ခ်ိန္တြင္ သူမလုပ္ငန္းကိုလည္း စတင္ထူေထာင္လာခဲ့သည္။