ခ်ိန္တူး လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ အႏုပညာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လယ္ေျမရႈခင္း အပန္းေျဖ လုပ္ငန္းသည္ ေက်းလက္ ရွင္သန္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳ

(GMT+08:00)2022-08-25 18:14:00  

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ခ်ိန္တူးျမိဳ႕ လံုရွင္းခရုိင္ရွိ  တရုတ္မုိ ၁၀မုိ က်ယ္ဝန္းေသာ စားနပ္ရိကၡာ စံျပအေျခစုိက္စခန္းသည္ အစိမ္းေရာင္ ေကာ္ေဇာအခ်ပ္ခ်ပ္ႏွင္႔ တူညီလွသည္။ ယင္းလယ္ေျမ ရႈခင္းတြင္ GPS နည္းပညာ အသုံးျပဳၿပီး တိက်မွန္ကန္စြာ စုိက္ပ်ိဳးကာ စပါးကုိ သဘာဝအတုိင္း ၾကီးထြားလာသည္ႏွင္႔အမွ် ထူးဆန္းေသာ ေရာင္စံု လွပမႈကုိ ျပသထားပါသည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ အႏုပညာ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လယ္ေျမရႈခင္း အပန္းေျဖ လုပ္ငန္းသည္ ေက်းလက္ ရွင္သန္ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳ ေန ပါသည္။