အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ထိုင္ဝမ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတုံ႔ျပန္

(GMT+08:00)2022-08-23 15:01:48  

ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူသည္ အေမရိကန္ အင္ဒီယားနားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ထိုင္ဝမ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္နယ္ေျမ၏ ခြဲမရေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္ဝမ္ျပႆနာသည္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးဆုံး၊ အကဲဆတ္ၿပီးအဓိကျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က မည္သည္႔ အသြင္ပုံစံျဖင္႔ မဆုိ၊ မည္သည္႔အမည္ျဖင္႔ မဆုိ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ တရားဝင္ ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ တ႐ုတ္နုိင္ငံက ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ၿပီး အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ ထိုင္ဝမ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္အား တည္ၾကည္ေလးနက္စြာ အေရးဆုိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။