တရုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး၏ မွားယြင္းေသာ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တံု႔ျပန္

(GMT+08:00)2022-08-23 15:02:45  

ထားရွိပါသလဲလို႔ သတင္းေထာက္ တစ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ကသံအမတ္ႀကီး ဘုိအိမ္စ္၏ ေျပာဆုိ္ခ်က္သည္ အျဖဴကိုအမည္းအျဖစ္ ေျပာင္းျပန္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္၏ ဗုိလ္က်မႈ ေလာဂ်စ္ ကိုထပ္မံေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။