တရုတ္နုိင္ငံ က်န္းရီွးျပည္နယ္ ဖိုယန္ဟူ ေရကန္သည္ အပူခ်ိန္ ျမင္႔မားၿပီး မိုးေခါင္ေရရွား မႈေၾကာင္႔ ေျမျပင္ေပၚမွာ သစ္ပင္ပံုေပၚလာ

(GMT+08:00)2022-08-22 15:32:19  

တရုတ္နုိင္ငံ က်န္းရီွးျပည္နယ္ ဖိုယန္ဟူ ေရကန္သည္ အပူခ်ိန္ ျမင္႔မားၿပီး မိုးေခါင္ေရရွား မႈေၾကာင္႔ ေျမျပင္ေပၚမွာ သစ္ပင္ပံုေပၚလာသည္။