သင္တို႔က ေရွးေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီး ပန္းခ်ီတစ္ခုကို ဆြဲရလွ်င္ ေရွးေခတ္က လူမ်ားအတြက္ မည္သည္႔ပန္းခ်ီမ်ိဳး ဆြဲခ်င္ပါသလဲ

(GMT+08:00)2022-08-22 12:31:17  

သင္တို႔က  ေရွးေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီး ပန္းခ်ီတစ္ခုကို ဆြဲရလွ်င္ ေရွးေခတ္က လူမ်ားအတြက္ မည္သည္႔ပန္းခ်ီမ်ိဳး ဆြဲခ်င္ပါသလဲ။