စမတ္လယ္ေျမသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကစားစရာ ပံုစံသစ္မ်ား ျဖစ္လာ

(GMT+08:00)2022-08-22 14:05:15  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက ေဘတာ႔ဟြမ္း ဂရု ၊ ယန္းက်ားေကာင္း လယ္ကြင္း ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေခတ္မီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စံျပဇုန္၏ စပါးခင္း ပန္းခ်ီကုိ အမ်ားျပည္သူအတြက္ တရားဝင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းစပါးခင္းတြင္ 5G ကြန္ရက္ႏွင္႔ Internet of Things ၊ Big Data၊ AI စေသာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ လွည္႔လည္ရာတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံနည္းပညာကုိ သိရွိနားလည္ႏုိင္ျပီး စုိက္ပ်ိဳးေရးခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ကစားစရာ ပံုစံသစ္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။