ကေမၻာဒီးယားရွိ ထုိင္ဝမ္ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား အခက္အခဲရွိလွ်င္ တရုတ္သံရံုးထံသို႔ အကူအညီေတာင္း၍ ရသည္ဟု ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးဆို

(GMT+08:00)2022-08-22 14:18:33  

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားထံသို႔ အိတ္ဖြင့္စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီက မီဒီယာမ်ားသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရွိ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး အြန္လိုင္း ေလာင္းကစားမႈႏွင့္ တယ္လီဖုန္း လိမ္လည္မႈ စသည္တို႔ကို အတင္းအဓၶ လုပ္ခုိင္းကာ အခ်ိန္မီ အကူအညီေတာင္းၿပီး အျမန္ဆံုး အလြတ္ရုန္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားသည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သျဖင့္ အခက္အခဲရွိလွ်င္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရံုးထံသ႔ို အကူအညီေတာင္း၍ ရေၾကာင္း ၄င္းအိတ္ဖြင့္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။