ပန္ဒါမ်ားက ပန္ဒါဝတ္စုံ ၀တ္ဆင္ထားေသာ လူသားကို ခြဲျခားႏိုင္ပါသလား

(GMT+08:00)2022-08-22 12:30:15  

မၾကာေသးမီက ပန္ဒါဝတ္စံုကို ဝတ္ဆင္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ပန္ဒါဝက္ဝံေပါက္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနတဲ႔ဓာတ္ပုံမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အ႐ွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ လူသားမ်ားကို အားကိုးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားနုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ပန္ဒါဝတ္စုံကို ၀တ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပန္ဒါေပါက္ကေလးမ်ားကုိ အနာဂတ္တြင္ ေတာထဲသို႔ လႊတ္လိုက္ေသာအခါ လူသားမ်ားကို မခ်ဥ္းကပ္ဘဲ ေ႐ွာင္႐ွားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။ ပန္ဒါမ်ားက ပန္ဒါဝတ္စုံ ဝတ္ထားသူ လူလား ပန္ဒါလား ဆုိတာ ခြဲျခားႏိုင္သလား ဆိုတာကိုေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ သုေတသန မလုပ္ရေသးေပ။ ပန္ဒါေတြက "ပန္ဒါလူ" ကို ေၾကာက္သလား မသိေပမယ့္ မိမိတို႔ကေတာ႔ အရမ္းေၾကာက္တယ္ဟု အင္တာနက္တြင္ ယင္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ေတြ႔ခဲ႔သူမ်ားက ဆိုခဲ႔သည္။