ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕၏ ေတာင္ေပၚတြင္ မီးေလာင္မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြား

(GMT+08:00)2022-08-22 14:29:11  

ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ရာသီဥတု ပူျပင္းမႈႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ က်န္းက်င္း၊ တာ့ဇို၊ ထြန္လ်န္ႏွင့္ ပါးနန္ စေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ား ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ျဖစ္ပြားျပီး အစိုးရမွ အစြမ္းကုန္ မီးျငိွမ္းသတ္မႈေၾကာင့္ မီးအရွိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ မရွိဟု ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးဌာနက ေဖာ္ျပသည္။