ေလ႔ရွန္းေတာင္ ေက်ာက္ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ခုလံုး ျမင္ရ

(GMT+08:00)2022-08-21 15:29:04  

ဆက္တိုက္ အပူခ်ိန္ျမင္႔မားမႈႏွင္႔ မိုးရြာသြန္းမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေလ႔ရွန္းၿမိဳ႕ရိွ တာ႔တူ႔ျမစ္၊ ခ်င္ယီျမစ္ႏွင္႔ မင္ျမစ္တို႔၏ ေရးစီးဆင္းမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ႔က်သြားသျဖင္႔ ေလ႔ရွန္းေတာင္ ေက်ာက္ရုပ္ပြားေတာ္ တစ္ခုလံုးသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပၚလာၿပီး ခရီးသည္ အေျမာက္အျမားကုိ ဆဲြေဆာင္လ်က္ရိွသည္။ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ေလ႔ရွန္းေတာင္ ေက်ာက္ရုပ္ပြားေတာ္တည္ရိွသည္႔ ပလက္ေဖါင္း ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၃၅၄ မီတာခန္႔သာရိွၿပီး ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကာလတူ ပံုမွန္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၂ မီတာခန္႔ နိမ္႔က်ေၾကာင္းသတင္းအရသိရပါသည္။