၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမာၻ႔စက္႐ုပ္ ျပပြဲတြင္ စက္႐ုပ္သစ္မ်ားကို ျပသ

(GMT+08:00)2022-08-20 16:29:48  

ပီကင္း၌က်င္းပေနေသာ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စက္ရုပ္ျပပြဲတြင္ စက္ရုပ္အမ်ိဳးအစားသစ္ ၃၆ မ်ိဳးကို တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ တင္ျပျပီး ၄င္းတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားကလည္းဆက္တုိက္ တိုးခ်ဲ႕လာပါသည္။

ၾကမ္းျပင္ေႂကြျပားမ်ားခင္းရန္ ရည္ၫႊန္းထားေသာစက္႐ုပ္မ်ားသည္ ျမန္ဆန္တိက်စြာေၾကြျပားမ်ားကိုခင္းႏိုင္ပါသည္။အသီးအႏွံမ်ားကိုေအာ္တိုမက္တစ္ ခူးႏို္င္သည့္ စက္ရုပ္မ်ားသည္ အသီးအႏွံမ်ား၏ ရင့္မွည့္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွန္ကန္းတိက်စြာအကဲျဖတ္ႏိုင္ျပီးအ႐ြယ္အစားအလိုက္ အသီးမ်ားကိုေအာ္တိုမက္တစ္ စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ယင္းျပပြဲတြင္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ကိုခံႏိုင္ေသာမီးသတ္စက္ရုပ္မ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္းသုံးစက္႐ုပ္မ်ား၊  ၾကက္ေမြးျမဴေရးသံုးစက္႐ုပ္မ်ား၊ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဒ႐ုန္းမ်ားစသည္တို႔ကိုလည္းျပသပါသည္။