ကမာၻ႔လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို ၾကည့္ၾကရေအာင္

(GMT+08:00)2022-08-20 16:29:25  

ႏွစ္တိုင္း ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔သည္ ကမာၻ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈေန႔ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္သူျဖစ္၍ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑တြင္ အစဥ္တစိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးျခင္းေရာ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာအား ကူညီေပးျခင္းပါ၊ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္မ်ားေရာ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးပါ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္အတြက္ ပေရာဂ်က္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာက္ပံ့ခဲ႔ၿပီး နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပေရာဂ်က္ ေသာင္းနွင့္ခ်ီရွိကာ လူေပါင္း၄ သိန္းေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အျပန္အလွန္ေလးစားေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကုိယ္႔ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ေရး အေျခခံမူမ်ားကိုအစဥ္တစိုက္ လိုက္နာျပီး ႏုိင္ငံျခားေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုတက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။