ေခတ္သစ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ရွင္သန္ေရးတြင္ တစ္ဆင္႔တုိး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-08-20 16:28:57  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မၾကာမီက ေလ်ာင္နင္ ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေလ႔လာ  ၾကည္႔ရႈရာ၌ တည္ၿငိမ္မႈထဲတြင္ တုိးတက္မႈ ရွာၾကံေရး လုပ္ငန္း အေျခခံမူကုိ စဲြကုိင္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးနွင္႔ စီးပြားေရး လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ဦးလည္မသုန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အတူ ခ်မ္းသာေရးကုိ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ရွင္သန္ေရးတြင္ တစ္ဆင္႔တုိး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ က်င္က်ိဳးၿမိဳ႔၊ ရွင္ယမ္းၿမိဳ႔ စသည္႔ေဒသမ်ားရွိ ေတာ္လွန္ေရးျပတုိက္၊ ျမစ္ေရနွင္႔ ေရကန္မ်ား ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီနွင္႔ လူေနရပ္ကြက္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ ေလ႔လာ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ပါသည္။