တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ဘဏ္လုပ္ငန္းေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈ ေစ်းကြက္ပထမ ၆ လပုိင္းအစီရင္ခံစာကုိထုတ္ျပန္၊ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူဦးေရမွာသန္း၉၀ ေက်ာ္ရွိ

(GMT+08:00)2022-08-20 16:30:49  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ဘဏ္လုပ္ငန္းေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈ ေစ်းကြက္ပထမ ၆ လပုိင္းအစီရင္ခံစာကုိယခုလ၁၉ရက္ေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။စာရင္းမ်ားအရလြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းဘဏ္ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲမႈရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားဆက္တုိက္တိုးလာၿပီးယခုႏွစ္ဇြန္လလကုန္အထိတစ္ဦးခ်င္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ၉၁႔၄၅သန္းရွိခဲ့ၿပီးလြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္၄၉ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။