ပန္ဒါႀကီးမ်ားသည္ ေအးျမမႈကို စည္းစိမ္ခံစား

(GMT+08:00)2022-08-19 12:47:23  

ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံ ပန္ဒါမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သုေတသနစင္တာ တူးက်န္းယန္႔ အေျခစိုက္စခန္းရွိ အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ပန္ဒါႀကီး "Qing Qing" သည္ ေအးျမေသာေမြးေန႔ အစားအစာကို စားေသာက္ခဲ့ပါသည္။ တူးက်န္းယန္႔ အေျခစိုက္ စခန္းသည္ ပန္ဒါႀကီးမ်ား၏ဘဝအေပၚ အပူခ်ိန္ျမင့္မားေသာ ရာသီဥတု၏ သက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ပန္ဒါႀကီးမ်ား၏ အသုိက္မ်ားတြင္ အဲယားကြန္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အစီအမံမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။