ေကြ႔က်ိဳး ဘိက်ယ္ျမိဳ႕တြင္ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ရုိးရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-08-18 17:24:40  


    လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္ ေကြ႔က်ဳိးျပည္နယ္ ဘိက်ယ္ျမိဳ႕ ဟက္က်န္းခရိုင္တြင္ ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ရုိးရာလႈပ္ရွားမႈ မ်ိဳးစံုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ခရီးသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာသည္။