ေကြ႔ရမ္-နန္နင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း (Guiyang-Nanning High-speed Railway) ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း အားလံုး ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး  

(GMT+08:00)2022-08-18 17:26:43  

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ကြမ္းရွီး ဟြမ္က်န္း မိုနန္ လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္ရွိ ေကြ႔ရမ္-နန္နင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း၏ က်ိဳဝမ့္တာ့ရွမ္း ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း အမွတ္၄ ကုိ ေခ်ာေမာစြာ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ေကြ႔ရမ္-နန္နင္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလိုင္း တစ္လိုင္းလံုးရွိ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ၁၀၈ ခုစလံုးကုိ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီး၍ ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့သည္။