ကန္အေနႏွင္႔ ပိုမိုဆိုးဝါးေသာ အက်ပ္အတည္း မဖန္တီးရန္ တရုတ္ တည္ၾကည္ ေလးနက္စြာ သတိေပး

(GMT+08:00)2022-08-18 17:25:45  

တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ အေမရိကန္အစိုးရအရာရိွ၏ ထိုင္ဝမ္ဆိုင္ရာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဝဖန္ေခ်ပၿပီး အေမရိကန္အေနႏွင္႔ ကမူးရွဴးထိုး မလုပ္ရန္ႏွင္႔ ပိုမိုဆိုးဝါးေသာ အက်ပ္အတည္းကို မဖန္တီးရန္  တည္ၾကည္ ေလးနက္စြာ သတိေပးကာ မီးကစားသူသည္ မီးဝါးခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ထိပါးသူ ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိိခိုက္ေစေသာ စကားႏွင္႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ဝမ္ဝင္ပင္က ထပ္ေလာင္း တိုက္တြန္းခဲ႔သည္။