ေလ်ာင္နင္ ရွန္ယန္း မူတန္း ရပ္ကြက္သို႔ ရွီက်င့္ဖိန္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2022-08-18 17:23:27  

 ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေလ်ာင္နင္ ျပည္နယ္ ရွန္ယန္းျမိဳ႕ ဟြမ္ကူးျမိဳ႕နယ္ မူတန္း လူေနရပ္ကြက္သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာပါတီေကာ္မတီ၏ ေရွ႔ေဆာင္ညႊန္ျပမႈျဖင့္ မူတန္း လူေနရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ မိသားစု ၃၀၉၄စုသည္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ ရပ္ရြာေနထိုင္သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဘဝကို ၾကြယ္၀ေစရန္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။