ဝမ္ယိသည္ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-08-06 17:21:20  

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယိသည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းဖိုရမ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဝမ္ယိက မ်က္ေမွာက္အေျခအေနတြင္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဆီယံကုိ ဗဟိုအျဖစ္ထားသည္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို ပိုမိုႀကီးမားအားေကာင္းလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေကာင္းမြန္ ေအာင္ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမဦးစြာ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႔က်  လိုက္နာရမည္ျဖစ္ျပီး ဒုတိယအေနႏွင့္ ဘက္အသီးသီး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ တတိယအေနနွင္႔ ဘုံလုံၿခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။