ေဒသတြင္းစစ္အင္အားတိုးျမွင္႔ရန္ ကန္ႀကံစည္၊ ကမူးရွဴးထိုးမလုပ္ရန္ ၀မ္ယိက သတိေပး

(GMT+08:00)2022-08-06 17:15:59  

  

 ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ညတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ျပႆနာတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးျပီး ၄င္း၏ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ယင္း ျပႆနာကို အသံုးခ်ေလ႔ရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္ကို ထိုကဲ႔သို႔ေသာလုပ္ရပ္ျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ကမူးရွဴးထိုးမလုပ္ရန္၊ ပိုမို ႀကီးမားေသာ အက်ပ္အတည္းကိုမဖန္တီးရန္ မိမိတို႔ သတိေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။