ဝမ္ယိသည္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-08-06 17:22:01  

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဝမ္ယိသည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဝမ္ယိသည္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းကို စြဲကိုင္ရန္၊ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပူးတြဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။