ေတာင္ပင္လယ္ေရးရာတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ဝမ္ယိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-08-06 17:19:57  

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ နုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕၌ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ရာ၌ ေတာင္ပင္လယ္ေရးရာတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဝမ္ယိက ေတာင္ပင္လယ္ေရးရာတြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား သည္ ျပည္႔စုံေသာ သမုိင္းနွင္႔ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ အေထာက္အထား ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈ ေၾကညာစာတမ္းအရ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားကုိ နွစ္ဖက္တုိ႔ ညွိနႈိင္းတုိင္ပင္ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ သင္႔ေတာ္စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ စဲြကုိင္ ပါေၾကာင္း၊ နွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအတြင္း မိမိတုိ႔နွင္႔ အာဆီယံနုိင္ငံမ်ားသည္ ေတာင္ပင္လယ္၏ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး နုိင္ငံအသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးရွင္သန္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဝမ္ယိက မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ပင္လယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္ေသာ အႀကီးဆုံးအႏၱရာယ္သည္ ျပင္ပ နုိင္ငံႀကီးမွ မသင္႔ေလ်ာ္ေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းနွင္႔ ဆက္တုိက္ အေနွာင္႔အယွက္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။