လားဟူလူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ ဇာတိရြာကေလး(အပုိင္း-၁)

(GMT+08:00)2022-06-30 03:25:41  

ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ တရုတ္အစိုးရက လားဟူလူမ်ိဳးရြာေတြကို ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ က်ဴးယိုရုန္ လားဟူလူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ ဇာတိရြာကေလးကို ေရာက္ရိွျပီးေနာက္ လားဟူလူမ်ိဳးေတြအတြက္ ခိုင္မာျပီး ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ေဒသထုတ္ကုန္မ်ားတိုးတက္ရရိွဖို႕ လားဟူလူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ဘယ္လို ရုန္းကန္ ၾကိဳးစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကို သိရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။