ယူကရိန္းသည္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ အေရြးခံရန္ႏုိင္ငံ တရားဝင္ ျဖစ္လာေတာ႔မည္၊ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ရွိ ကန္႔ကြက္မႈ မရွိဟု ဥေရာပသမဂၢအရာရွိ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-06-23 15:43:49  

ဥေရာပ သမဂၢမွ သံတမန္အရာရွိ(၃)ဦးသည္ မၾကာခင္ရက္မ်ားက ဥေရာပသမဂၢေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ Ursula von der Leyen မွ ယူကရိန္းအား ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ အေရြးခံရန္ ႏုိင္ငံေနရာကုိ ေပးအပ္ရန္ အဆုိ တင္သြင္းခဲ႔ျပီး ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ (၂၇)ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ကုိ သေဘာတူညီဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ၃၊၄ရက္ၾကာ အတြင္းပုိင္း ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ အဖြဲ႔ဝင္(၂၇)ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ မည္သည္႔ ကန္႔ကြက္မႈသေဘာမွ မေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းအျပင္ မုိဒုိဗါသည္ အဖြဲဲ႔ဝင္ အေရြးခံရန္ ႏုိင္ငံေနရာ ရရွိရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိျပီး ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာမူ အဖြဲ႔ဝင္ အေရြးခံရန္ ႏုိင္ငံေနရာ အရည္အခ်င္း မျပည့္ခင္ ၎ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကုိ ခ်ဳိးဖ်က္ရန္ လုိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။