ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓာတ္အားေပးျခင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သျဖင့္ ညစ္ပတ္ေသာ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာဆီသို႔ ေနာက္္ျပန္မဆုတ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ သတိေပး

(GMT+08:00)2022-06-23 15:44:42  

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႔ေပးပို႔ေရးပမာဏကို အတိုင္းအတာ ၾကီးမားစြာေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပနိုင္ငံ မ်ားစြာတို႔သည္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ေပးျခင္းအေပၚ ျပန္လည္ အာ႐ုံစိုက္လာခဲ့ၾကသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေထာက္ပံ့မႈ မလံုေလာက္ေသာ အႏၲရာယ္ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢမွ ေျပာၾကားသည့္အျပင္၊ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာဆီသို႔ ေနာက္ျပန္မဆုတ္ရန္ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္ဟုလည္း သတင္းအရသိရသည္။