ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လီကာခ်ဴနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

(GMT+08:00)2022-05-31 10:45:16  

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ေတ်ာက္ယူထုိင္ နုိင္ငံေတာ္ ဧည္႔ေဂဟာ၌ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အေရြးခံရေသာ ဗဟုိအစုိးရမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဆ႒မေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး လီကာခ်ဴနွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္မွစၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္သစ္အရ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ သတၱမ အၾကိမ္ေျမာက္ ဥပေဒျပဳေရး ေကာင္စီ ေရြးေကာက္ပဲြ၊ ဆ႒မ အၾကိမ္ေျမာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ေရွ႕ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပဲြ စနစ္သစ္သည္ “တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဟာင္ေကာင္ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ကုိ အာမခံေပးျခင္း၊ အလႊာေပါင္းစုံတုိ႔ ေဟာင္ေကာင္ကုိ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ တည္ေဆာက္ေရး အေျခအေနေကာင္း ျဖစ္တည္ေစျခင္းတုိ႔အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး မူဝါဒ၊ ေဟာင္ေကာင္၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနနွင္႔ ေဟာင္ေကာင္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုိအပ္ခ်က္နွင္႔ ကုိက္ညီေသာ နုိင္ငံေရး စနစ္နွင္႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္ၿပီး တန္ဖုိးထား၍ ေရရွည္ စဲြကုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။