ပိုေအာ္ဖိုရမ္မွသည္ က်န္းမာလံုျခံဳမည့္ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းဆီသို႕

(GMT+08:00)2022-04-21 15:41:28  

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ၏ ထိခုိက္ ဂယက္ ရုိက္ခတ္မႈေၾကာင္႔ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ား သိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင္႔ေရး၊ သက္ညွာေထာက္ထားေရးကုိ စဲြကုိင္ျခင္းသည္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဖၚေဆာင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာသည္။

ယခုနွစ္တြင္ ပိုေအာ္ဖိုရမ္ကို ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ပိုေအာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္ ပိုေအာ္ဖိုရမ္အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္  “ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ကမၻာ၊ တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ  အတူ တြန္းအားေပးျပီး ဘံုအနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုေအာ္ဖိုရမ္သည္ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ၂၁ ႏွစ္ကာလသို႕ပင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ၂၁ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို စုစည္းျခင္း၊ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ စီးပြာေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အ၀န္း တည္ေဆာက္မႈကိုတြန္းအားေပးျခင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ကမၻာေရးရာ စသည္မ်ားကို မူတည္ျပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အၾကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစည္းအေ၀းၾကီးျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခ်င္သည္။

မႏွစ္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေအးအတူ ပူအမွ် ဆက္ဆံျပီး က်န္းမာလံုျခံဳမည့္အနာဂတ္ကို ဖန္တီး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈက႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ကာကြယ္ေဆးမ်ားရရွိေရးကို ျမွင့္တင္ကာ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” မိန္႕ခြန္းတြင္ ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရႈပ္ေထြးျပီးေျပာင္လဲမႈမ်ားသည့္ ယေန႕အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အဆိုျပဳ ထားသည့္ “ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ကမၻာ၊ တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ  အတူတြန္းအားေပးျပီး ဘံုအနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည့္ အနာဂတ္လမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕ တစ္ေန႕တျခား ပိုမို စိတ္၀င္ စားလာၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပိုေအာ္ဖိုရမ္သည္ ကမၻာ႔အဓိက နိုင္ငံတကာဖိုရမ္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ နိုင္ငံတကာမိသားစုၾကီးမွ တက္ၾကြေသာပါဝင္မႈနွင္႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာအာရံုစိုက္မႈရိွသည့္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္မႈျပဳႏုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ ဦးတည္ခဲ့သည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ရေပသည္။

ပိုေအာ္ဖိုရမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “ဆက္တိုက္ဖြံ႔ျဖိဳးနုိင္ေသာ အာရွႏွင္႔ကမၻာ”၊ “အာရွ စီးပြားေရး ေရွ႕အလား အလာႏွင္႔ တစ္ေျပးညီျဖစ္စဥ္” မ်ားကို စီစဥ္မျပတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရိွသလုိ ပုိေအာ္ ဖုိရမ္မွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိ ရွာၾကံေတြ႔ရွိနုိင္ဖို႕ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွသည့္ ကမၻာၾကီးသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အလ်ဥ္အတိုင္း တံခါးပိတ္ထားျခင္းဆိုသည့္ ေနာက္က်မႈကို ခ်န္ထားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အားလံုးပါ၀င္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ျပိဳင္တူခ်ီတက္လ်က္ရိွေနၾကသည္။ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ဘက္စံု ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ျခင္းကို အတူ ရွာေဖြ ေနၾကသည္။ အနာဂတ္ကို ဦးတည္သည့္လမ္းသည္ အတူတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္သည္ “ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ကမၻာ၊ တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ  အတူ တြန္းအားေပးျပီး ဘံုအနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည့္ ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အ၀န္း လမ္းေၾကာင္းဆီသို႕ ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႕၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္ေရး၊ ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အားလံုးပါ၀င္ေသာ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ပညာေရး ၊ ခရီးသြားလာေရး ၊ မီဒီယာလုပ္ငန္း ၊ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားစသျဖင့္ က႑စံု လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး ေပါင္းကူးတံတားသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္သာျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ကိုဗစ္-၁၉ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းကိုပင္ ၾကည့္္ပါ။ တရုတ္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ Myancopharm ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ေရးသည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အထူးအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ပင္ တျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးပူးေပါင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးျဖန္႕ျဖဴးမႈမ်ားေၾကာင့္  ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးေဆာင္ၾကဥ္းမႈျဖစ္သလို လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ တိုးတက္ ေစေရးအတြက္  အခက္အခဲ ကာလတြင္ ေထာက္တိုင္တစ္ခုလို ေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျမၾကီးမ်ားကိုေပါင္းစပ္လိုက္မွ ေတာင္ျဖစ္လာမည္။ ျမစ္မ်ားကိုေပါင္းစပ္လိုက္မွ ပင္လယ္ၾကီး ျဖစ္လာမည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈကိုေပါင္းစပ္လိုက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာၾကီး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေသာကမၻာၾကီးျဖစ္ဖို႕ အာရွႏွင့္ကမၻာၾကီးအတြက္ ပိုေအာ္ဖိုရမ္မွသည္ က်န္းမာ လံုျခံဳမည့္အနာဂတ္ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႕ အတူ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ရန္သာ လိုသည္ဟု ရႈျမင္မိသည္။

စာေရးသူ- စုသက္မွဴး(မရမ္းကုန္း)