လန္ခ်န္း-မဲေခါင္႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-04-01 20:46:07  


လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအထူးရန္ပုံေငြ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္႐ုပ္ေသး ပြဲေတာ္ကို မတ္လ ၃၀ ရက္မွ ၃၁ရက္ေန႔ အထိ ျမန္မာနိုင္ငံက မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးကိုကို မွ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဗီဒီယိုစနစ္ျဖင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၾကသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးယဥ္ေထြး၊ ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဴပ္ ဦးေက်ာ္သူၿငိမ္း တို႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေျခာက္နိုင္ငံမွ အႏုပညာရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ဗီဒီယိုစနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

သံအမတ္ႀကီး Mr. Chen Hai က လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအထူးရန္ပုံေငြမွာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးကို ဦးစားေပး၊ ျပည္သူလူထုဘဝကို အေျခခံ ဟူေသာ သေဘာတရားကို လက္ကိုင္စြဲ၍ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ျပဳစီမံကိန္း ၅၄၀ ခုနီးပါးကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး လန္ခ်န္း-မဲေခါင္နိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် အက်ိဳးစီးပြား မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရးသည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ မဲေခါင္နိုင္ငံမ်ားအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ သင္ယူမႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တမူထူးျခားေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္သည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ ေရးႏွင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေျခာက္နိုင္ငံမွ အတူတကြတန္ဖိုးထားေသာ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ ႐ုပ္ေသး အကသည္ ယဥ္ေက်းမႈ စုံလင္ကြဲျပားမႈမ်ား၏ အေရးႀကီး သက္ေသျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤလူသားယဥ္ေက်းမႈ၏ အဖိုးတန္ရတနာကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၊ လက္ဆင့္ကမ္း၊ အသုံးခ်ျခင္းသည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ယဥ္ေက်းမႈ ဆက္လက္တည္တံ့ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေျခာက္နိုင္ငံ၏ ဘုံတာဝန္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္သည္ ႐ုပ္ေသး အႏုပညာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေျခာက္နိုင္ငံ၏ သေဘာတူညီမႈကို ခိုင္မာေစၿပီး ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြဆက္ခံမႈအဆင့္ကို အတူတကြျမႇင့္တင္ကာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ေဒသ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ အျပန္အလွန္သင္ယူမႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္နိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးကိုကို စသူတို႔က လန္ခ်န္း-မဲေခါင္႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ အင္တိုက္အားတိုက္ အားေပးကူညီမႈအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေျခာက္နိုင္ငံ၏ ႐ုပ္ေသး အႏုပညာသည္ ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိၿပီး အဖိုးတန္ေသာ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံအသီးသီး၌ ႐ုပ္ေသးအႏုပညာကို လူငယ္မ်ား သင္ယူေလ့လာ၊ လက္ဆင့္ကမ္းလာရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ယခုအႀကိမ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္ က်င္းပရျခင္းမွာ လူငယ္ မ်ားအား ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ႐ုပ္ေသးအႏုပညာ ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ဖြံ့ၿဖိဳးလာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုအႀကိမ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္႐ုပ္ေသးပြဲေတာ္ကို လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ေျခာက္နိုင္ငံမွ အႏုပညာရွင္ ၃၀ ဦးေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္း၊ ပညာရွင္ေဟာေျပာျခင္း၊ ႐ုပ္ေသးအက ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႐ုပ္ေသးပညာရပ္ အျပန္အလွန္သ႐ုပ္ျပေလ့လာျခင္းႏွင့္ လန္ခ်န္း- မဲေခါင္ ေျခာက္နိုင္ငံမွ ႐ုပ္ေသးအက တင္ဆက္ကျပျခင္း စသည့္အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ခၽြမ္က်ိဳး႐ုပ္ေသးကဇာတ္႐ုံမွ တ႐ုတ္အႏုပညာကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခမ္းအနားတစ္ခုလုံးသို႔ ပါဝင္တက္ ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္႐ုပ္ေသးယဥ္ေက်းမႈမိတ္ဆက္ဗီဒီယိုကို အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံမွ အဓိက ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ MRTV ႏွင့္ MWD တို႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္ပြဲေတာ္သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း လန္ခ်န္း-မဲေခါင္နိုင္ငံအသီးသီးက လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း သစ္ စူးစမ္းရွာေဖြမႈကို သက္ဝင္လႈပ္ရွားစြာ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။