【ဓာတ္ပံု】ဆီးႏွင္းႀကီး က်လာၿပီးေနာက္ သစ္ပင္ေတြရဲ႕ အသြင္အျပင္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတယ္ ႕႕႕႕႕႕

(GMT+08:00)2019-01-10 15:11:58  

photo_fororder_1546770198298d81be74e6e

photo_fororder_1546770195998a9f0c03d85

photo_fororder_154677019690582ee8cc095

photo_fororder_1546770197860ca3e83f906

photo_fororder_1546770197338c72e5ff171

photo_fororder_15467701986938a168fc4ac

photo_fororder_1546770196486fc7c378b19

photo_fororder_1546770199593b65434c1cb

photo_fororder_15467701991235ff963d594

photo_fororder_154677019994715d658643d

photo_fororder_1546770201252b6216b1757

photo_fororder_154677020088532928c546b

photo_fororder_154677020163257b420d3cf