ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ တရုတ္ျပည္ Dong Nan တကၠသိုလ္မွေဆာက္လုပ္ေရးေကာလိပ္ရဲ႔ ၉၀ျပည္႔ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။

(GMT+08:00)2017-12-16 02:10:15  CRI

ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ တရုတ္ျပည္ Dong Nan တကၠသိုလ္မွေဆာက္လုပ္ေရးေကာလိပ္ရဲ႔ ၉၀ျပည္႔ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။

ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ တရုတ္ျပည္ Dong Nan တကၠသိုလ္မွေဆာက္လုပ္ေရးေကာလိပ္ရဲ႔ ၉၀ျပည္႔ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။

ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ တရုတ္ျပည္ Dong Nan တကၠသိုလ္မွေဆာက္လုပ္ေရးေကာလိပ္ရဲ႔ ၉၀ျပည္႔ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။

ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔ဟာ တရုတ္ျပည္ Dong Nan တကၠသိုလ္မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာလိပ္ရဲ႔ ၉၀ျပည္႔ႏွစ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔မွာ ေက်ာင္းျပီးသြားခဲ႔တဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ေဆာက္လုပ္ေရး ဒီဇိုင္းပုံမ်ားကို ေက်ာင္းမွာ ျပထားတယ္။ Dong Nan တကၠသိုလ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာလိပ္ဟာ တရုတ္ျပည္မွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ႔ ေကာလိပ္ျဖစ္ျပီး ဒီေကာလိပ္ကေန ေက်ာင္းျပီးသြားတဲ႔ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ေဆာင္လုပ္ေရး ပညာရွင္ေတြ အမ်ားၾကီး ရိွတယ္။