• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ 2017/11/16
• လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတတုိ႔သည္ တရုတ္ျပည္က ဖိလစ္ပုိင္အား ကူညီ ေဆာက္လုပ္ ေပးေသာ မနီလာ တံတားနွင္႔ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ ဖြင္႔ပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ 2017/11/16
• လီေခ႔ခ်န္ႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017/11/15
• လီေခ႔ခ်န္သည္ ဖိလစ္ပိုင္အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017/11/15
• RCEP သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္၊ အေရွ႔အာရွစီးပြားေရးတေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးအခြင္႔အခါျဖစ္သည္ဟု အာဆီယံပညာရွင္မ်ားမွတ္ယူ 2017/11/15
• ဘရူနိုင္းဝါရင္႔သံတမန္အရာရွိသည္၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္ထမ္းေဆာင္မည္ 2017/11/15
• အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင္႔ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပ ျပီးစီး 2017/11/15
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု က႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရန္ လီေခ႔ခ်န္ ပန္ၾကား 2017/11/15
• ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေအပက္ အဖဲြ႔ ၂၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝးနွင္႔ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္း ဝမ္ယိ ေျပာဆုိ 2017/11/14
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပ 2017/11/14
• လီေခ႔ခ်န္သည္ နယူးဇီလန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အာဒန္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံု 2017/11/14
• လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ကေမၻာဒီးယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017/11/14
• လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ဗီယက္နမ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2017/11/14
• လီေခ႔ခ်န္ႏွင္႔ မူေဂ်အင္ ေတြ႔ဆံု 2017/11/14
• ေတာင္ပင္လယ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူ စာတမ္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမွု စတင္ေၾကာင္း တရုတ္နွင္႔ အာဆီယံ နုိင္ငံမ်ား ေၾကညာရန္ လီေခ႔ခ်န္ တုိက္တြန္း 2017/11/13
• တရုတ္-အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမွု ၂၀၃၀ ျပည္႔နွစ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ရန္ တရုတ္ တုိက္တြန္းဟု လီေခ႔ခ်န္ ဆုိ 2017/11/13
• ၃၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး မနီလာ၌ ဖြင္႔လွစ္ 2017/11/13
• ပိုမိုရင္းႏီွးေသာ တရုတ္-အာဆီယံ ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေထာင္ရန္ အာဆီယံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ေမွ်ာ္လင္႔ 2017/11/13
• တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ဖိလစ္ပုိင္ ခရီးစဥ္ အေရးၾကီး အဓိပၸါယ္ ရွိသည္ဟု ဖိလစ္ပုိင္ နုိင္ငံေရး အကဲခတ္ ဆုိ 2017/11/13
• လီေခ႔ခ်န္သည္ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္၌ ခရီးလွည္႔လည္ရန္ မနီလာသုိ႔ ေရာက္ရွိ 2017/11/12
• လီေခ႔ခ်န္သည္ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရန္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္၌ ခရီးလွည္႔လည္ရန္ ပီကင္းမွ ထြက္ခြါ 2017/11/12
• စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္တည္ၿငိမ္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင္႔ စီးပြားေရး ဆက္တိုက္ ရွင္သန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကို တြန္းအားေပးရန္ လိုသည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆို 2017/11/09
• လီေခ႔ခ်န္၏ ဖိလစ္ပိုင္ ခရီးစဥ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရိွ တရုတ္အႏြယ္ဖားမ်ား ေမွ်ာ္လင္႔ 2017/11/08
• လီေခ႔ခ်န္သည္ အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည္၊ ဖိလစ္ပုိင္သုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္မည္ 2017/11/07
• 

လီေခ႔ခ်န္သည္ အေရွ႕အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္တြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္မည္

 2017/11/05
   Webradio