• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေရးၾကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား 2014YY11MM13DD
• တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယားလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးဆံုး 2014YY11MM10DD
• ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အား လီေခ႔ခ်န္ ေတြ႔ဆံု 2014YY11MM09DD
• ျမန္မာသမၼတ-ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖိန္ ေတြ႔ဆံု 2014YY11MM09DD
• တရုတ္စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ကမၻာ အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစလို႔ အင္ဒို သံအမတ္ႀကီး ေျပာ 2014YY11MM07DD
• အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြါးေရး တေျပးညီျဖစ္စဥ္ကုိ တြန္းအားေပးသင္႔ 2014YY11MM06DD
• 

ဥပေဒနဲ႔ အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ တရုတ္ပံုစံ ႏိုင္ငံအသီးသီး အသိအမွတ္ျပဳမွာလို႔ တရုတ္ ယံုၾကည္

 2014YY10MM31DD
• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္ APECဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္မည္႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံု 2014YY10MM22DD
   Webradio