• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၁၀+၃ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ လီေခ႔ခ်န္က အေရွ႔အာရွ စီးပြါးေရး အသုိက္အဝန္း တည္ေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရန္ ပန္ၾကား
• လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတတုိ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပ
• လီေခ႔ခ်န္နွင္႔ ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတတုိ႔သည္ တရုတ္ျပည္က ဖိလစ္ပုိင္အား ကူညီ ေဆာက္လုပ္ ေပးေသာ မနီလာ တံတားနွင္႔ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ ဖြင္႔ပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္
• လီေခ႔ခ်န္ႏွင္႔ ဖိလစ္ပိုင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• လီေခ႔ခ်န္သည္ ဖိလစ္ပိုင္အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု
• RCEP သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္၊ အေရွ႔အာရွစီးပြားေရးတေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးအခြင္႔အခါျဖစ္သည္ဟု အာဆီယံပညာရွင္မ်ားမွတ္ယူ
• ဘရူနိုင္းဝါရင္႔သံတမန္အရာရွိသည္၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သစ္ထမ္းေဆာင္မည္
• အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးနွင္႔ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပ ျပီးစီး
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔အာရွ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ အေရွ႔အာရွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု က႑သစ္ကုိ ဖြင္႔လွစ္ရန္ လီေခ႔ခ်န္ ပန္ၾကား
More>>