• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ျမန္မာ လာအို ကေမၻာဒီးယား (၃)ႏိုင္ငံမွ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်င့္က်ိဳးၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္ေလ့လာ
• ျမန္မာဧည့္သည္္မ်ား က်င့္ကိ်ဳဳးၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာ
• ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဆီယံ ခ်စ္ၾကည္ေရး သီခ်င္းဆိုပဲြ က်င္းပ
More>>

• ျမန္မာ လာအို ကေမၻာဒီးယား (၃)ႏိုင္ငံမွ မီဒီယာကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်င့္က်ိဳးၿမိဳ႕၌ ဆက္လက္ေလ့လာ

• ျမန္မာဧည့္သည္္မ်ား က်င့္ကိ်ဳဳးၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ေလ့လာ
More>>