• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
More>>
• အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဘဏ္တြင္ ပါဝင္မည္ဟုရုရွားေၾကညာ
• တရုတ္အနာဂတ္လမ္းေပၚရွိ မယိမ္းမယုိင္၃ရပ္ကို ရွီက်င္႔ဖိန္ထပ္မံေျပာဆုိ
• အတူတည္ေဆာက္၊ အတူမွ်ေဝခံစား၊ အတူေအာင္ႏုိင္ေသာအာရွလံုျခံဳေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ၾကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
• ပုိးလမ္းမႀကီးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင္႔၂၁ရာစုႏွစ္ပင္လယ္ျပင္ပုိးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းႏွင္႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္
• ပုိမိုနီးကပ္ေသာတရုတ္-အာဆီယံကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းထူေထာင္မည္ဟုရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ
• အာရွႏိုင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းတည္ေထာင္ရန္ ရွီက်င္႔ဖိန္တိုက္တြန္း
• ႏွစ္ေပါင္း-၇၀အတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာတျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာ
• ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား
More>>

• ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

• ပိုေအာ္အာရွဖုိရမ္ေရာက္ ဦးဝင္းၾကည္ ႏွင့္ စီအာအိုင္သတင္းေထာက္ မဇင္မာႏြယ္

• ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ျမွင္႔တင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းၾကည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္

• ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ျမွင္႔တင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းၾကည္ ပိုေအာ္အာရွဖုိရမ္ မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ား တံခါးပိတ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္
More>>