• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယားလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးဆံုး
More>>
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေရးၾကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မွုမ်ား
• တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယားလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးဆံုး
• ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အား လီေခ႔ခ်န္ ေတြ႔ဆံု
• ျမန္မာသမၼတ-ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖိန္ ေတြ႔ဆံု
• တရုတ္စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ကမၻာ အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစလို႔ အင္ဒို သံအမတ္ႀကီး ေျပာ
• အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြါးေရး တေျပးညီျဖစ္စဥ္ကုိ တြန္းအားေပးသင္႔
• 

ဥပေဒနဲ႔ အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ တရုတ္ပံုစံ ႏိုင္ငံအသီးသီး အသိအမွတ္ျပဳမွာလို႔ တရုတ္ ယံုၾကည္

• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္ APECဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္မည္႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံု
More>>

တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယားလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးဆံုး

ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္အား လီေခ႔ခ်န္ ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာသမၼတ-ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ကမၻာ အတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစလို႔ အင္ဒို သံအမတ္ႀကီး ေျပာ

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ႔ခ်န္ APECဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝး သို႔တက္ေရာက္မည္႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဥကၠ႒မ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံု
More>>