• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

因为爱所以爱

(GMT+08:00) 2012-08-07 11:57:00
       

click here to listen

 

ေသာတရွင္မ်ားရွင္၊ ဒီတစ္ပတ္ တရုတ္သီခ်င္းဆိုၾကစို႔ အစီအစဥ္မွာ ေဟာင္ေကာင္ အမိ်ဳးသား အဆိုေတာ္-ရွက္ထင္ဖုန္း(xietingfeng)ဆိုတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္မနဲ႔ အတူတူ လိုက္ဆိုၾကဖို႔ ခ်စ္တဲ႔ ေသာတရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚ လိုက္ပါတယ္ရွင္။ သီခ်င္းနာမည္က ခ်စ္လို႔ခ်စ္တယ္ လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအဆိုေတာ- R-ဇာနည္က ဒီသီခ်င္းကိုလည္း ျပန္ျပီး ဆိုထားေသးတယ္၊ သီခ်င္းနာမည္ကေတာ့ ရွင္းျပခြင့္ေပးပါ တဲ႔။ အခု အတူတူ နားဆင္လိုက္ၾကပါစို႔ေနာ္။

 

yīn wèi ài  suǒ yǐ ài ---xiètíngfēng  

  为 爱    以 爱---谢霆锋 

ယင္းေဝအိုက္ စုိယီအိုက္---ရွက္ထင္ဖုန္း

 

búshì wèile shénme huíbào suǒyǐ guān huái

不是为了什么回报所以关怀

ဘုရွိေဝ့လဲ့စဲုန္ေမာ့ေဟြးေပါ့ စိုယီကြမ္းဟြယ္

 

bú shì wèi le shénme míngtiān suǒyǐ qīdài

不是为了什么明天所以期待

ဘုရွိေဝ့လဲ႔စုဲန္္ေမာ့မင္းထ်န္းစိုယီခ်ီးတက္

 

yīnwéi wǒ shì yīgè rén
因为我是一个人

ယင္းေဝေဝၚရွိယီကဲ့ရင္

 

zhǐ nénggòu duì gǎn júe tǎnbái
只能够对感觉坦白

ဇီနိမ္ကြတ္ေတြ႔ကန္ၾကြယ္ထန္ပဲ

 

 

zhǐshì wèile nǐ yījùhuà wǒ quánshēn yáobǎi
只是为了你一句话我全身摇摆

ဇီရွိေဝ့လဲ႔နီယီကၽြိဟြာ့ ေဝၚခၽြမ္းရွင္းေယာ္ပဲ

 

zhǐshì wèile yī gè  xiàoróng ài  jiù cúnzài
只是为了一个笑容爱就存在

ဇီရွိေဝ့လဲ့ယီကဲ့ေလွ်ာ့ရြံကၽြတ္ဆြမ္ဇိုက္

 

nàxiē xiǎng tàiduō de rén
那些想太多的人

နာ့့ရွယ္ရွမ္ထိုက္ေတာတဲ႔ရင္

 

yǒu shēng zhīnián dōu búhuì míngbái
有生之年都不会明白

ယိုရွင္းဇီးညဏ္တိုးဘုေဟြ႔မင္းပဲ

 

Yīnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

wēnróu  jīngbúqǐ ān pái
温柔经不起安排

ဝင္းရိုက်င္းဘုခ်ီအန္းဖယ္

 

yú kuài nà me kuài  bú yào děng dào hù xiāng shāng hài
愉快那么快       不要等到互相伤害

ယီြခြက္နာ့ေမာ့ခြက္   ဘုေယာ့တိန္ေတာ့ဟုရွမ္းေရွာင္းဟိုက္

 

yīnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

gǎnqíng búbì nálái kāngkǎi
感情不必拿来慷慨

ကန္ခ်င္းဘုဘိနားလယ္ကန္ခယ္

 

shuí yě búyòng gěiwǒ yīgè měihǎo shídài
谁也不用给我一个美好时代

ေရႊယယ္ဘုရြံ႕ေကေဝၚယီကဲ႔ေမေဟာ္ရွီတက္

 

wǒ yào nǐ xiànzài
我要你现在

ေဝၚေယာ့နီရွမ္႔ဇိုက္

 


zh
ǐshì wèile nǐ yījùhuà wǒ quánshēn yáobǎi
只是为了你一句话我全身摇摆

ဇီရွိေဝ့လဲ႔နီယီကၽြိဟြာ့ ေဝၚခၽြမ္းရွင္းေယာ္ပဲ

 

zhǐshì wèile yī gè  xiàoróng ài  jiù cúnzài
只是为了一个笑容爱就存在

ဇီရွိေဝ့လဲ့ယီကဲ့ေလွ်ာ့ရြံကၽြတ္ဆြမ္ဇိုက္

 

nàxiē xiǎng tàiduō de rén
那些想太多的人

နာ့့ရွယ္ရွမ္ထိုက္ေတာတဲ႔ရင္

 

yǒu shēng zhīnián dōu búhuì míngbái
有生之年都不会明白

ယိုရွင္းဇီးညဏ္တိုးဘုေဟြ႔မင္းပဲ

 

Yīnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

wēnróu  jīngbúqǐ ān pái
温柔经不起安排

ဝင္းရိုက်င္းဘုခ်ီအန္းဖယ္

 

yú kuài nà me kuài  bú yào děng dào hù xiāng shāng hài
愉快那么快       不要等到互相伤害

ယီြခြက္နာ့ေမာ့ခြက္   ဘုေယာ့တိန္ေတာ့ဟုရွမ္းေရွာင္းဟိုက္

 

yīnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

gǎnqíng búbì nálái kāngkǎi
感情不必拿来慷慨

ကန္ခ်င္းဘုဘိနားလယ္ကန္ခယ္

 

shuí yě búyòng gěiwǒ yīgè měihǎo shídài
谁也不用给我一个美好时代

ေရႊယယ္ဘုရြံ႕ေကေဝၚယီကဲ႔ေမေဟာ္ရွီတက္

 

wǒ yào nǐ xiànzài
我要你现在

ေဝၚေယာ့နီရွမ္႔ဇိုက္

 


Y
īnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

wēnróu  jīngbúqǐ ān pái
温柔经不起安排

ဝင္းရိုက်င္းဘုခ်ီအန္းဖယ္

 

yú kuài nà me kuài  bú yào děng dào hù xiāng shāng hài
愉快那么快       不要等到互相伤害

ယီြခြက္နာ့ေမာ့ခြက္   ဘုေယာ့တိန္ေတာ့ဟုရွမ္းေရွာင္းဟိုက္

 

yīnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

gǎnqíng búbì nálái kāngkǎi
感情不必拿来慷慨

ကန္ခ်င္းဘုဘိနားလယ္ကန္ခယ္

 

shuí yě búyòng gěiwǒ yīgè měihǎo shídài
谁也不用给我一个美好时代

ေရႊယယ္ဘုရြံ႕ေကေဝၚယီကဲ႔ေမေဟာ္ရွီတက္

 

wǒ yào nǐ xiànzài
我要你现在

ေဝၚေယာ့နီရွမ္႔ဇိုက္


y
īnwéi ài  suǒyǐ ài
因为爱所以爱

ယင္းေဝအိုက္စိုယီအိုက္

 

gǎnqíng búbì nálái kāngkǎi
感情不必拿来慷慨

ကန္ခ်င္းဘုဘိနားလယ္ကန္ခယ္

 

shuí yě búyòng gěiwǒ yīgè měihǎo shídài
谁也不用给我一个美好时代

ေရႊယယ္ဘုရြံ႕ေကေဝၚယီကဲ႔ေမေဟာ္ရွီတက္

 

wǒ yào nǐ xiànzài
我要你现在

ေဝၚေယာ့နီရွမ္႔ဇိုက္


shu
í yě búyòng gěiwǒ yīgè měihǎo shídài
谁也不用给我一个美好时代

ေရႊယယ္ဘုရြံ႕ေကေဝၚယီကဲ႔ေမေဟာ္ရွီတက္

 

wǒ yào nǐ xiànzài
我要你现在

ေဝၚေယာ့နီရွမ္႔ဇိုက္


***********END**************

 

   Webradio