• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

偶阵雨

(GMT+08:00) 2012-08-07 10:26:58
                    

click here to listen

 

    ေသာတရွင္မ်ားရွင္၊ ဒီတစ္ပတ္တရုတ္သီခ်င္းဆိုၾကစို႔အစီအစဥ္မွာ မေလးရွား နာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္-လ်န္က်င့္ရူ(liangjingru)ဆိုတဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္မနဲ႔အတူတူလိုက္ဆိုဖို႔ ခ်စ္တဲ့ ေသာတရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ရွင္။ သီခ်င္းနာမည္က မင္းကို တခဏ လြမ္းတယ္ (ou zhen yu)လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အတူတူနားဆင္လိုက္ၾကပါစို႔ေနာ္။

 

ǒu zhèn yǔ ---liáng jìng rú

  阵 雨 ---梁静茹

အို က်င့္ ယြီ---လ်န္က်င့္ရူ

 

guò qù zǒngsuàn jiàn jiàn dōu hái guò dé qù

过去总算渐渐都还过得去

ကြတ္ခၽြိဇုံစြမ္႔က်န္႔က်န္႔တိုးဟဲကြတ္တဲ့ခၽြိ

 

wèilái jiù děng lái le zài juédìng
未来就等来了再决定

ေဝ့လယ္္ကၽြတ္တိန္လယ္လဲ့ဇိုက္ ကၽြယ္တင့္

 

huíyì duō shǎo hái liú yī diǎndiǎn yúdì
回忆多少还留一点点余地

ေဟြယိေတာေလွ်ာ္ဟဲလ်ဴယိတ်န္တ်န္ယြီတိ

 

hái búzhìyú huíbúqù
还不至于回不去

ဟဲဘူက်ိယြီေဟြဘူခၽြိ

shuí de qīngchūn méiyǒu qiǎnqiǎn de yūqīng

谁的青春没有浅浅的淤青

ေရႊတဲ့ခ်င္းခၽြမ္းေမးယိုခ်မ္ခ်မ္တဲ့ယြီးခ်င္း

 

shuí de shāngxīn néng bú liú tāijì

谁的伤心能不留胎记

ေရႊတဲ့ေရွာင္းရွင္းနိမ္းဘုလ်ဴထဲက်ိ

 

shuí de yī jiàn zhōng qíng bú kè gǔ míng xīn
谁的一见钟情不刻骨铭心

ေရႊတဲ့ယီက်န္႔ကံ်ဳးခ်င္းဘုခက္ကူမင္းရွင္း

 

shuí néng rèn xìng bú rèn mìng
谁能任性不认命

ေရႊနိမ္းရင့္ရွင့္ဘုရင့္မင့္

 

nǐde zuǐjiǎo wēiwēi yáng qǐ
你的嘴角微微扬起

နီတဲ႔ေဇြေက်ာ္္ ေဝးေဝးယမ္းခ်ီ

 

nǐ yòng wēixiào jiǎn jiē wǒ de wēidiànyǐng
你用微笑剪接我的微电影

နီရြံ႕ေဝးေလွ်ာ့ က်န္က်ယ္္ေဝၚတဲ႔ ေဝးတ်န္႔ယင္

 

ǒuěr ráo le wǒ zìjǐ
偶尔饶了我自己

အိုအယ္ေရာ္လဲ႔ေဝၚဇိက်ီ

 

ǒuěr nánmiǎn hái xiǎngnǐ

偶尔难免还想你

အိုအယ္နန္ျမန္ဟဲေရွာင္နီ

 

ǒuěr qíng  shí duōyún  ǒuěr yǒu zhènyǔ

偶尔晴 时多云 偶尔有阵雨

အိုအယ္ခ်င္း ရွီေတာယြင္း အိုအယ္ယိုက်င့္ယြီ

 

wǒ de xià bā wēi wēi yáng qǐ

我的下巴微微仰起

ေဝၚတဲ႔ရွာ့ပါ႔ ေဝးေဝးယမ္းခ်ီ

 

bú ràng lèidī zhǔyǎn wǒ de wēi diànyǐng

不让泪滴主演我的微电影

ဘုေရာင့္ေလ့တီးက်ဴယမ္ေဝၚတဲ႔ေဝးတ်န္႔ယင္

 

nǐ shì wēi xūn de shàng jí

你是微醺的上集

နီရွိ ေဝးရႊင္းတဲ႔ ေရွာင့္က်ီ

 

nǐ shì wēi miào de xià jí
你是微妙的下集

နီရွိ ေဝးေမ်ာ့တဲ႔ ရွာ့က်ီ

 

nǐ shì wèi wán dài xù dāng jú zhě de mí
你是未完待续当局者的迷

နီရွိ ေဝ့ဝမ္းတက္ရႊိ ေတာင္းကၽြီက်ယ္တဲ့မီ

 


shu
í de qīng chūn méi yǒu qiǎn qiǎn de yū qīng

谁的青春没有浅浅的淤青

ေရႊတဲ့ခ်င္းခၽြမ္းေမးယိုခ်မ္ခ်မ္တဲ့ယြီးခ်င္း

 

shuí de shāng xīn néng bú liú tāi jì

谁的伤心能不留胎记

ေရႊတဲ့ေရွာင္းရွင္းနိမ္းဘုလ်ဴထဲက်ိ

 

shuí de yī jiàn zhōng qíng bú kè gǔ míng xīn
谁的一见钟情不刻骨铭心

ေရႊတဲ့ယီက်န္႔ကံ်ဳးခ်င္းဘုခက္ကူမင္းရွင္း

 

shuí néng rèn xìng bú rèn mìng
谁能任性不认命

ေရႊနိမ္းရင့္ရွင့္ဘုရင့္မင့္

 

nǐde zuǐ jiǎo wēi wēi yáng qǐ
你的嘴角微微扬起

နီတဲ႔ေဇြေက်ာ္္ ေဝးေဝးယမ္းခ်ီ

 

nǐ yòng wēi xiào jiǎn jiē wǒ de wēi diàn yǐng
你用微笑剪接我的微电影

နီရြံ႕ေဝးေလွ်ာ့ က်န္က်ယ္္ေဝၚတဲ႔ ေဝးတ်န္႔ယင္

 

ǒu ěr ráo le wǒ zì jǐ
偶尔饶了我自己

အိုအယ္ေရာ္လဲ႔ေဝၚဇိက်ီ

 

ǒu ěr nán miǎn hái xiǎng nǐ

偶尔难免还想你

အိုအယ္နန္ျမန္ဟဲေရွာင္နီ

 

ǒu ěr qíng  shí duō yún  ǒu ěr yǒu zhèn yǔ

偶尔晴 时多云 偶尔有阵雨

အိုအယ္ခ်င္း ရွီေတာယြင္း အိုအယ္ယိုက်င့္ယြီ

 

wǒ de xià bā wēi wēi yǎng qǐ

我的下巴微微仰起

ေဝၚတဲ႔ရွာ့ပါ႔ ေဝးေဝးယမ္းခ်ီ

 

bú ràng lèi dī zhǔ yǎn wǒ de wēi diàn yǐng

不让泪滴主演我的微电影

ဘုေရာင့္ေလ့တီးက်ဴယမ္ေဝၚတဲ႔ေဝးတ်န္႔ယင္

 

nǐ shì wēi xūn de shàng jí

你是微醺的上集

နီရွိ ေဝးရႊင္းတဲ႔ ေရွာင့္က်ီ

 

nǐ shì wēi miào de xià jí
你是微妙的下集

နီရွိ ေဝးေမ်ာ့တဲ႔ ရွာ့က်ီ

 

nǐ shì wèi wán dài xù dāng jú zhě de mí
你是未完待续当局者的迷

နီရွိ ေဝ့ဝမ္းတက္ရႊိ ေတာင္းကၽြီက်ယ္တဲ့မီ

 

 

nǐ shì wēi xūn de shàng jí

你是微醺的上集

နီရွိ ေဝးရႊင္းတဲ႔ ေရွာင့္က်ီ

 

nǐ shì wēi miào de xià jí
你是微妙的下集

 

wǒ de xià bā wēi wēi yǎng qǐ

我的下巴微微仰起

ေဝၚတဲ႔ရွာ့ပါ႔ ေဝးေဝးယမ္းခ်ီ

 

bú ràng lèi dī zhǔ yǎn wǒ de wēi diàn yǐng

不让泪滴主演我的微电影

ဘုေရာင့္ေလ့တီးက်ဴယမ္ေဝၚတဲ႔ေဝးတ်န္႔ယင္

 

nǐ shì wēi xūn de shàng jí

你是微醺的上集

နီရွိ ေဝးရႊင္းတဲ႔ ေရွာင့္က်ီ

 

nǐ shì wēi miào de xià jí
你是微妙的下集

နီရွိ ေဝးေမ်ာ့တဲ႔ ရွာ့က်ီ

 

nǐ shì wèi wán dài xù dāng jú zhě de mí
你是未完待续当局者的迷

နီရွိ ေဝ့ဝမ္းတက္ရႊိ ေတာင္းကၽြီက်ယ္တဲ့မီ

 

*************END***************

 

   Webradio