• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၁၀) အလုပ္အကိုင္ေမးျမန္းျခင္း

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:14:42
 

第十课   谈工作¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၁၀)  အလုပ္အကိုင္ေမးျမန္းျခင္း

 

nǐ   měi  tiān  jǐ   diǎn  shàng  bān

1,                             班?

      ခင္ဗ်ားေန႔တိုင္းဘယ္အခ်ိန္(မွာ)႐ံုးတက္သလဲ။

 

nǐ  měi   tiān   jǐ   diǎn  xià   bān

2,                          

ခင္ဗ်ားေန႔တိုင္းဘယ္အခ်ိန္(မွာ)႐ံုးဆင္းသလဲ။

    

nǐ   yǐ   qián  zuò  guò  shén  me  gōng  zuò

3,                                     作?

ခင္ဗ်ားအရင္ကဘာအလုပ္ေတြလုပ္ခဲ့ဖူးပါသလဲ။

 

 nǐ   zài    zhè    lǐ  gōng  zuò  duō  cháng  shí  jiān   le

4,                                           了?

ခင္ဗ်ားဒီမွာအလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကၿပီလဲ။

 

စကားေျပာ(၁)    对话一

A 你每天几点上班?          ခင္ဗ်ားေန႔တိုင္းဘယ္အခ်ိန္(မွာ)႐ံုးတက္သလဲ။

B 早上九点。                    နံနက္(၉)နာရီ။

A:你每天几点下班?            ခင္ဗ်ားေန႔တိုင္းဘယ္အခ်ိန္(မွာ)႐ံုးဆင္းသလဲ။

B:晚上五点。                      ညေန(၅)နာရီ။

 

စကားေျပာ(၂)   对话二

A:你以前做过什么工作?     ခင္ဗ်ားအရင္ကဘာအလုပ္ေတြလုပ္ခဲ့ဖူးပါသလဲ။

B:我以前是记者,你呢?        ကၽြန္ေတာ္သတင္းေထာက္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားေကာ။

A:我以前是医生。                ကၽြန္ေတာ္ဆရာ၀န္လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

 

စကားေျပာ(၃)   对话三

A:你在这里工作多长时间了?ခင္ဗ်ားဒီမွာအလုပ္လုပ္တာ ဘယ္ေလာက္ၾကၿပီလဲ။

B:两年。                             ႏွစ္ႏွစ္(ရွိပါျပီ။)

 

   Webradio