• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၉) ခံစားခ်က္ေဖာ္ျပျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:13:54
 

9  谈论心情 ¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၉)  ခံစားခ်က္ေဖာ္ျပျခင္း။

 

zěn  me   le

1,           了?

ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္သြားလဲ။

 

nǐ   bié   zài       yān   le

2,                      了。

      ခင္ဗ်ားေဆးလိပ္ထပ္မေသာက္ပါနဲ႔ေတာ့။

    

 wǒ   hěn  xiǎng  jiā

3,                 家。

      ကၽြန္ေတာ္အိမ္ကိုသိပ္လြမ္းပါတယ္။

 

 

စကားေျပာ(၁)  对话一:

A:怎么了?                 ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္သြားလဲ။

B:我肚子疼。              ကၽြန္ေတာ္ဗိုက္နာတယ္။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

A:你别再吸烟了。       ခင္ဗ်ားေဆးလိပ္ထပ္မေသာက္ပါနဲ႔ေတာ့။

B我知道有害健康。    က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္မယ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။

 

စကားေျပာ(၃)  对话三

A:你在学校还好吗?   ခင္ဗ်ားေက်ာင္းမွာေနရတာအဆင္ေျပရဲ႕လား။

B:我很想家。             ကၽြန္ေတာ္အိမ္ကိုသိပ္လြမ္းပါတယ္။

   Webradio