• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၈) သူတပါးအေၾကာင္းေမးျမန္းျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:13:20

第八课  谈论他人¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၈)   သူတပါးအေၾကာင္းေမးျမန္းျခင္း။

 

nǐ   mèi  mei   shì   zuò  shén  me  de

1,                                的?

 ခင္ဗ်ားညီမကဘာအလုပ္လုပ္သလဲ။

 

nǐ    jué    de      zěn   me  yàng

2,                            样?

       သူ႔ကိုဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

 

tā    hěn   piào  liàng

3,                亮。

       သူသိပ္ေခ်ာတာပဲ။

 

 tā       bié  cōng  míng

4,                    明。

       သူဉာဏ္သိပ္ေကာင္းတာပဲ။

 

စကားေျပာ(၁)  对话一

A你妹妹是做什么的?  ရွင့္ညီမဘာအလုပ္လုပ္လဲ။

B:她是老师。                သူကေက်ာင္းဆရာမပါ။

A你是做什么的?         ရွင္ဘာအလုပ္လုပ္လဲ။

B:我是记者。                ကၽြန္ေတာ္သတင္းေထာက္ပါ။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

A:你觉得她怎么样?      သူဘယ္လိုေနလဲလို႔ထင္သလဲ။

B:她很漂亮。                သူသိပ္ေခ်ာတာပဲ။

她特别聪明。             သူဉာဏ္သိပ္ေကာင္းတာပဲ။

   Webradio