• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၇) တယ္လီဖုန္းဆက္ျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:12:40

第七课    打电话¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၇)  တယ္လီဖုန္းဆက္ျခင္း။

 

wéi,   líu   jīng    lǐ    zài   jiā   ma

1,   喂,                     吗?

     ဟလို၊ မန္ေနဂ်ာ Liu အိမ္မွာရိွပါသလား။

 

  shén  me  shí   hòu   huí   lái

2,                           来?

     သူဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ျပန္ေရာက္ႏိုင္မလဲ။

 

 qǐng   gěi   wǒ   huí    ge   diàn  huà

3,                               话。

     ကၽြန္ေတာ့္ဆီဖုန္းျပန္ဆက္ပါလို႔သူ႔ကိုေျပာေပးပါ။

 

စကားေျပာ(၁)  对话一:

A: 喂,刘经理在家吗?                  ဟလို၊ မန္ေနဂ်ာ Liu အိမ္မွာရိွပါသလား။

B: 他不在家。                               သူမရိွပါဘူး။

A: 他什么时候回来?                     သူဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ျပန္ေရာက္ႏိုင္မလဲ။

B: 我也不知道。                            ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိပါဘူး။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

A: 请他给我回个电话。                  ကၽြန္မဆီဖုန္းျပန္ဆက္ပါလို႔သူ႔ကိုေျပာေပးပါ။

B: 好的。                                      ရပါတယ္။(ေျပာေပးပါမယ္)

A: 我的电话是87654321。  ကၽြန္မဖုန္းနံပါတ္က ၈၇၆၅၄၃၂၁ ပါ။

B: 好的。我一定转告他。                ေကာင္းပါျပီ။ သူ႔ကိုေျပာလိုက္ပါ႔မယ္။

   Webradio