• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၅) အကူအညီေတာင္းျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:09:04

第五课    帮助¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၅)  အကူအညီေတာင္းျခင္း။

 

 néng  bāng        máng  ma

1,                                 吗?

ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ကူညီေပးႏိုင္မလား။

 

 dāng  rán    

2,                以。                

ရတာေပါ႔။

 

      néng  bāng  wǒ   zhào  zhāng  xiàng  ma

3,                                     吗?

      ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ေပးလို႔ရမလား။

 

စကားေျပာ(၁)  对话一

A: 你能帮我一个忙吗?        ကၽြန္မကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ကူညီေပးႏိုင္မလား။

B:当然可以。                    ရတာေပါ႔။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

A: 你能帮我照张相吗?        ကၽြန္မကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ေပးလို႔မလား။

B:没问题。                        ရပါတယ္။

 

စကားေျပာ(၃)  对话三

A: 我能帮助你吗?               ရွင့္ကိုကူညီေပးရမလား။

B:我的相机不见了。           ကၽြန္ေတာ့ကင္မရာရွာမေတြ႔ဘူး။

A: 别着急。我帮助你找。     စိတ္မပူပါနဲ႔။ ကၽြန္မကူရွာေပးမယ္။

B:你真好。谢谢!              ခင္ဗ်ားသိပ္သေဘာေကာင္းတာပဲ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

   Webradio