• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၄) ခြဲခြာႏႈတ္ဆက္ျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:07:47

第四课   告别¸click here to listen

                                သင္ခန္းစာ (၄) ခြဲခြာႏႈတ္ဆက္ျခင္း။

 

shí   jiān    zǎo   le

1,                 了。       အခ်ိန္မေစာေတာ့ပါဘူး။

 

  men  gāi  zǒu  le

2,                 了。      ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ေတာ့မယ္။

 

     zài  jiàn

3,      见。                           ေနာက္မွေတြ႔မယ္။

 

     duō  bǎo zhòng

4,          重。                    က်န္းမာေရးကိုဂ႐ုစိုက္ပါ။

 

bǎo  chí   lián  

5,             系。              အဆက္အသြယ္မျပတ္ေၾကးေနာ္။

 

စကားေျပာ(၁)  对话一

A: 时间不早了。                 အခ်ိန္မေစာေတာ့ပါဘူး။

我们该走了。                 ကၽြန္္ေတာ္တို႔ျပန္ေတာ့မယ္။

B:欢迎你以后再来。          ေနာက္လဲလာလည္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

A: 谢谢招待!再见!           ဧည္႔ခံတာကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္မွေတြ႔မယ္ေနာ္။

B:再见!                          ေနာက္မွျပန္ေတြ႔မယ္။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

A: 我们回去了。                 ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ေတာ့မယ္။

B:我送送你们。                 ခင္ဗ်ားတို႔ကိုကၽြန္ေတာ္လိုက္ပို႔ပါရေစ။

A: 多保重!                          က်န္းမာေရးကိုဂ႐ုစိုက္ပါ။

  

စကားေျပာ(၃)  对话三

A:回去吧。有空给我电话。ျပန္ေတာ့ေလ။အားရင္ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖုန္းဆက္ပါ။

B:保持联系!多保重!       အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစနဲ႔ေနာ္။ က်န္းမာေရးကိုဂ႐ုစိုက္ပါ။

 

 

   Webradio